De opdrachtgever De natuurlijke of rechtspersoon die aan Roest Computers opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van hard- software en of aanverwante werkzaamheden. De opdrachtnemer = Roest Computers (aangeduidt als RC) 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. - Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Roest Computers en een opdrachgever waarop RC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. - De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Roest Computers, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 2. Aanbiedingen en Prijzen. - Alle door RC aan koper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig   voor een termijn van 14 dagen. - Alle prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen. - Met het verschijnen van een nieuwe prijslijst komen alle voorgaande uitgaven te vervallen. 3. Orders. - Plaatst u telefonisch of per email, telefonische bestellingen van hard- software dient u schriftelijk te bevestigen  (een email is voldoende) 4. Levering. - Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. - Koper is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden artikelen in ontvangst te nemen. - Levering geschiedt aan huis en materiaal wordt gebruiksklaar afgeleverd, tenzij anders is afgesproken 5. Klachten en Garantie. - De garantie termijn is van kracht vanaf de leverdatum en bedraagt 12 maanden, tenzij anders vermeld. De garantie op notebooks, games, geheugen en aanbiedingen bedraagt 6 maanden. Een garantie termijn  van 14 dagen geldt voor Co-processoren en accu’s van notebooks, 3 Maanden garantie op reparaties. - Er wordt geen garantie gegeven op software, of op de herinstallatie ervan. - Klachten betreffende uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 4 dagen na aflevering schriftelijk bij RC gemeld te worden, onder opgave van aard en omvang. - Klachten van overige aard dienen ook binnen 4 dagen na aflevering gemeld te worden met omschrijving van aard en omvang - Het indienen van klachten geeft koper niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. - De garantie vervalt indien de opdrachtgever schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. - RC zet zich in om klachten zo spoedig mogelijk op te lossen. 6. Eigendomsoverdracht. - RC blijft volledig eigenaar van de door haar verkochte zaken tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
7. Technische Dienst. - RC beschikt over een eigen Technische Dienst. - Lees voor u actie onderneemt de informatie op deze pagina. Wanneer de door u gedeponeerde  klacht(en) ongegrond blijkt/blijken en bij een verstreken garantie termijn brengen wij voor de gemaakte onderzoekkosten in rekening: € 35,00 exclusief verzendkosten. 8. Betaling. - Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden. - In alle gevallen kan een voorschot verlangd worden van 50% - Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze volledig te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door RC aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. - Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Met een minimum van € 15,00 9. Incassokosten. - Indien RC invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. - Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten. 11. Beëindiging van de Overeenkomst -      RC is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang,        zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel        van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan        opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met        voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen        14 dagen na schriftelijke aanmaning. -      De opdrachtgever kan de overeenkomst beëindiging mits deze 24 uur        van te voren is gemeld. In alle ovrige gevallen wordt € 35,00 in        rekening gebracht  12. Geschillenbeslechting -      Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen  tussen opdrachtgever        en RC is Nederlands recht van toepassing. -      Indien RC en opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit        deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in        overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation. -      Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil        leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar RC gevestigd is, bij         uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
Mobiel		06 - 54627092 Email		info@roest-computers.nl  KVK		24231975 te Rotterdam BTW-Nr.	NL001344131B55 ADVIES, BEGELEIDING en VERKOOP